آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد آدینه

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد آدینه در سال ۱۳۹۷ با مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به شماره شناسائی ۱۴۳۳۲۵ ویژه آموزش به خواهران و برادران در رشته های امور مالی و بازرگانی، اموراداری،گردشگری،بهداشت و ایمنی، محیط زیست و خدمات تغذیه،اموردام و ماکیان ،کشاورزی (اموردامی و آبزیان) تاسیس گردید. بیش از ۷۵۰ حرفه در این بخش قابلیت آموزش را دارند.

آموزش های صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته در بخش های مختلف در این آموزشگاه با گواهینامه رسمی یر اساس تقویم آموزشی ارائه می گردد