نظارت و اجرا

نظارت و اجرا در کلیه امور مرتبط با صنعت نمایشگاهی و خدمات و ابسته،صنعت همایش و خدمات وابسته،موضوع آموزش و مدیریت پروژه ها را شامل می گردد.