برگزاری همایش

در مورد اهمیت همایش و خدمات وابسته بیان این نکته کافی است که گردش مالی این صنعت در سطح جهان به بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار می رسد و در ایران نیز سالیانه بیش از ۵۰۰ گردهم آئی در غالب همایش ،کنفرانس ،سمپوزیوم ،کنگره و سمینار به صورت مشخص برگزار می گردد.