برگزاری نمایشگاه

در کشورهای توسعه یافته عموما برگزاری نمایشگاه های داخلی،تخصصی،بین المللی ،حتی جشنواره ها و رویدادهای مرتبط با صنعت نمایشگاهی بر اساس تقویم یک ،سه یا پنج ساله تدوین و اجرا می گردد. هریک از این رویدادها با همه اصل و حواشی باید در راستای پایداری معرفی گردد. در ایران نیز در سال های اخیر اهمیت موضوع باعث شده است که موضوع به عنوان یک چالش جدی مطرح گردد. ما برای این موضوع مطالب زیادی برای گفتن داریم که به مرور زمان ارائه خواهیم کرد