آموزش

آموزش به هرگونه فعالیت ، یا تدبیر از پیش طراحی شده ای گفته می شود که هدف آن ایجاد یادگیری در یادگیرندگان است.مبتنی بر همین اصل مجموعه ما یکی از ارکان اصلی اهداف خود را آموزش به صورت اعم و برای صنعت نمایشگاهی وخدمات وابسته به صورت اخص در نظر گرفته است