سوابق

دوازدهمین نمایشگاه کالا ،خدمات،تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای
چهارمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه ،هواپیما،پرواز،صنایع و تجهیزات وابسته