مرکز آموزش بازرگانی (نمایندگی تخصصی صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته)

نمایندگی تخصصی آموزش صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته از سوی مرکز آموزش بازرگانی از سال ۱۳۹۵ شروع به کار نموده است و در بخش های مختلف با سرفصل های مرتبط به صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته فعالیت دارد.